تحلیل های آماری در اسلامشهر

تجزیه و تحلیل آماری - تمامی محاسبات آماری

انجام پروژه های آماری+رسم نمودار با نرم افزار Minitab- SPSS تجزیه و تحلیل آماری - تمامی محاسبات آماری به همراه رسم نمودار- وارد کردن داده ها مطابق پیش فرض ه...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۲ هفته پیش | حامدی