تجزیه و تحلیل در اسلامشهر

تجزیه و تحلیل آماری - تمامی محاسبات آماری

انجام پروژه های آماری+رسم نمودار با نرم افزار minitab- spss تجزیه و  تحلیل آماری - تمامی محاسبات آماری...

اطلاعات تماس و جزئیات بیشتر
۱ هفته پیش | حامدی